Samtal

Samtal kan aktivera dina egna resurser som kan vara till hjälp att förändra mönster som påverkar dig negativt. 

Jag erbjuder samtal, såväl individuella samtal, parsamtal, familjeterapeutiska samtal, föräldrasamtal som samspelsbehandling. Samtalen kan beskrivas som integrativa, eftersom innehållet hämtas från olika terapeutiska inriktningar. Det kan handla om avgränsade fokuserade samtal med fokus på mentala tillstånd i relation till sig själv och andra, eller längre djupgående bearbetande samtal. Jag är förankrad i olika kunskaper och metoder men grunden är systemisk och relationell, att relationen som skapas i samtalen känns trygg och tillitsfull.

Anledning till kontakt kan vara:

  • Negativ självkänsla/självbild
  • Oro och ångest
  • Stressreaktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Kriser
  • Sorg och existentiella frågor
  • Trauma
  • Relationssvårigheter
De individuella samtalen utgår från narrativet, din livsberättelse. Det innebär att relationer, förståelse för och uttryck av känslor samt insikt om sig själv och andra är central del i samtalen. Jag som behandlare vägleder dig i ett utforskande, för att förstå de bekymmer som har uppstått och hitta nya sätt att hantera dem själv eller tillsammans med andra. En annan central del i samtalen kan vara att se egna livsmönster och öka din förståelse för hur svårigheter och symtom hänger samman med din nuvarande livssituation eller med dina tidigare erfarenheter kan vara till god hjälp. En ökad förståelse för dig själv och dina egna tankar och känslor innebär att det ger dig förutsättning till förändring av det du upplever som negativt, för hur du mår och fungerar i vardagen.

I mina parsamtal utgår jag från metoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT). Det är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Metoden innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteori. Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteende, känslor och behov, blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Samtalen syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.

Vid de familjeterapeutiska samtalen är det fokus på relationer och samspelsmönster. Utgångspunkten är den läkande kraft som finns i nära relationer när en (eller flera) individ/er i familjen upplever problem och olika symtom. Syftet är att skapa ett sammanhang för var och en i familjesystemet. Detta kan ske såväl i enskilda samtal som vid familjesamtal med hela eller delar av din familj.