Samtal och terapi

Samtal och terapi kan aktivera dina egna resurser som kan vara till hjälp att bland annat förändra mönster som påverkar dig negativt.  

Individuella samtal

Samtal och terapi hjälper dig att sätta ord på dina egna tankar och känslor, i syfte att öka förståelsen för dig själv. En ökad förståelse för dig själv innebär att det ger dig förutsättning till förändring av det du upplever som negativt, i syfte att öka ditt välmående för hur du mår och fungerar i vardagen. Jag som terapeut vägleder dig i ett utforskande, för att förstå de bekymmer som har uppstått och hitta nya sätt att hantera dem själv och i relation med andra. En annan central del i samtalen kan vara att se egna livsmönster, för att öka din förståelse för hur svårigheter och symtom hänger samman med din nuvarande livssituation eller med dina tidigare erfarenheter, vilket kan vara till god hjälp. Eller att samtalen är mer inriktade på det tillstånd som ger sig uttryck i nuet, kopplat till framtiden. 

Parterapi

Parterapi kan vara till hjälp att hitta nya sätt att kommunicera med sin partner och i och med det få en ökad förståelse för varandra. I de parterapeutiska samtalen utgår jag bland annat från metoden Emotionellt fokuserad parterapi (EFT). Det är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Metoden innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteori. Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteende, känslor och behov, blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Samtalen syftar till att öka tryggheten i relationen och hjälpa paret att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.

Familjeterapi

Vid de familjeterapeutiska samtalen är det fokus på det som sker inom varje individ samt på relationer och samspelsmönster.  Det är i nära relation som vi bland annat lär oss att förstå oss själva, våra känslor samt lär oss reglera våra känslor i samspel med andra. Utgångspunkten i familjeterapi är den läkande kraft som finns i nära relationer när en (eller flera) individ/er i familjen upplever problem, konflikter och symtom. Syftet är att skapa ett sammanhang för var och en i familjesystemet. Detta kan ske såväl i enskilda samtal som vid familjeterapeutiska samtal med hela eller delar av din familj och nätverk. 

Tillsyn av terapeutisk verksamhet