Psykoterapi

Psykoterapi och samtal kan man gå i en kortare eller en längre tid, vilket bidrar till en ökad förståelse för dig själv och andra. Samtalen kan även vara till hjälp för att sätta ord på egna tankar och känslor, i syfte att öka ditt psykiska välbefinnande. Kontakten hos mig inleds med ett eller flera kartläggande samtal och målsättningen med den psykoterapeutiska kontakten. Efter att kartläggningen är gjord bestäms om vi ska fortsätta kontakten och i så fall på vilket sätt vi ska arbeta framåt. 

Individuella samtal

Individuella samtal är passande om du önskar förändra något för egen del. Det kan exempelvis handla om att få en ökad förståelse för dig själv och dina egna tankar och känslor. Samtalen ger en förutsättning till förändring av det du upplever som negativt, för hur du mår och fungerar i vardagen. En annan central del i psykoterapin kan vara att se egna livsmönster, för att öka din förståelse för hur svårigheter och symtom hänger samman med din nuvarande livssituation eller med dina tidigare erfarenheter. Eller att samtalen är mer inriktade på det tillstånd som ger sig uttryck i nuet, kopplat till framtiden.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy)

EMDR är en psykoterapimetod som kan vara till hjälp att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan vara störande i det dagliga livet. Många gånger handlar dessa tidigare upplevelser om traumatiska händelser av olika slag som till exempel överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer och som kan utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). EMDR-terapi kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest och nedstämdhet, reaktioner på förluster och på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med tidigare livsupplevelser som påverkas i nuet. Jag är utbildad i EMDR via IHPU www.emdr.se för vuxna, barn och ungdomar.  

Parterapi

Parterapi kan vara till hjälp att hitta nya sätt att kommunicera med sin partner och i och med det få en ökad förståelse för varandra. I de parterapeutiska samtalen utgår jag bland annat från metoden Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), där jag är utbildad via Stockholms EFT center www.eft-stockholm.se Emotionellt fokuserad parterapi är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Metoden innehåller element från humanistiska- och systemiska psykoterapiinriktningar med ett stort fokus på anknytningsteori. Genom att öka medvetenheten om sina egna och sin partners beteende, känslor och behov, blir det lättare att förstå och bryta negativa samspelsmönster och skapa nya positiva mönster. Samtalen syftar till att öka tryggheten i relationen och att bli mer känslomässigt öppna mot varandra.  

Familjeterapi

Vid de familjeterapeutiska samtalen är det fokus på det som sker inom varje individ samt på relationer och samspelsmönster. Det är i nära relation som vi bland annat lär oss att förstå oss själva, våra känslor samt lär oss reglera våra känslor i samspel med andra. Utgångspunkten i familjeterapi är den läkande kraft som finns i nära relationer när en (eller flera) individ/er i familjen upplever exempelvis problem, konflikter eller psykisk ohälsa. De familjeterapeutiska samtalen är inte en individualterapi med publik, utan en terapeutisk form där alla deltagare i rummet deltar i kraft av sina relationer. Syftet med samtalen är att skapa ett sammanhang för var och en i familjesystemet. Detta kan ske i olika konstellationer, såväl i enskilda samtal, hela familjen eller med delar av ditt familjesystem.